Zveme členy pracovních skupin a zástupce škol
na rozšířené setkání PS Rovné příležitosti, Matematická gramotnost i Čtenářská gramotnost v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání konané:

Termín: 15. listopadu 2022 v 13.30 – 16.30 hod (pro zástupce škol od 14:30)

Místo: Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice

Program jednání, kterého se zúčastní i ředitelé a zástupco škol od 14:30 :

  1. Představení inovací 2 projektů SVČ Lužánky Brno, které mohou být i v budoucnu využity v dalších školách našeho mikroregionu, Mgr. Dominikou Pudilovou
  • Polybus 

– představení pojízdné dodávky, která ve svém nitru ukrývá miniučebny pro technické vzdělávání

– možnosti financování výjezdů a rezervace termínů

– předání metodických materiálů k polytechnické výchově ZDARMA

– polytechnický workshop-praktická ukázka tvorby výrobku, který můžete použít i pro své děti a žáky

  • Aplikace Klokanův kufr

– ukázka unikátního a komplexního přístupu k diagnostice dětí předškolního věku

– představení novinky-mobilní aplikace Klokanův kufr a její návaznost na dřevěnou stejnojmennou pomůcku

– možnosti financování aplikace

– podrobnosti k obchodním podmínkám a k ceně

  • Nabídka akreditovaných webinářů pro pedagogy

– krátké představení jednotlivých kurzů

– představení způsobu rezervace

Následovat bude společná diskuze všech přítomných členů PS a ředitelů a plánování aktivit a opatření, která mohou být v budoucnu v území realizována nejen z výzvy OP JAK. Tyto konkrétní implementační aktivity budou výstupem z tohoto setkání PS.

2. Plánování – aktualizace analytické části. Diskuze a konzultace k revizi analýzy stavu a potřeb aktérů ve vzdělávání v území a k revizi SWOT-3 analýz. Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrh řešení.

3. Diskuze a konzultace k dalším provozním záležitostem.

Prosíme o potvrzení účasti na email neblanka@seznam.cz                                                      

Mgr. Blanka Nešporová, vedoucí pracovních skupin