Popis projektu

Místní akční plán Hustopečsko

Místní akční plán ve vzdělávání pro Hustopečsko vstupuje do další etapy

Hustopečsko je územím, kde školky a školy mají obdobné problémy a Místní akční plán vzdělávání (MAP) jim pomáhá už od roku 2016 hledat cestu k jejich řešení. Za uplynulých sedm let byl tento plán realizován prostřednictvím různě dlouhých projektů MAP I, MAP II a MAP III, financovaných z dotací Evropské unie, ze státního rozpočtu a v našem případě i z rozpočtu Mikroregionu Hustopečsko. Mikroregion je dlouhodobě nositelem těchto projektů a na finacování se podílí povinnými 5%.

Jeho aktéry jsou všechny školy v území (MŠ, ZŠ a ZuŠ), které vzdělávají děti a žáky do 15 let i centra volného času (CVČ Pavučina, Ekocentrum Trkmanka). Cíle vytyčené v rámci projektu se realizovaly prostřednictvím realizačního týmu a pracovních skupin. V čele projektu stojí Řídící výbor, jako jeho nejvyšší orgán. 

V průběhu uplynulých let byla v regionu realizována celá řada akcí. Ať už to byla akce pro vycházející žáky Řemeslo má zlaté dno, přehlídky volnočasových aktivit zájmových organizací, tematicky zaměřené akce pro rodiče, pro širokou veřejnost, setkávání ředitelů škol, předávání zkušeností mezi pedagogy, sdílení her a učebních pomůcek v mateřských školách a školních družinách. Dále malé projekty spolupráce zaměřené na přechod dětí z MŠ nebo malotřídek na ZŠ, spolupráce s neziskovými organizacemi anebo s rodiči. Školy ocenily poradenství, týkající se vyhlašovaných projektových výzev i pomoc při zpracování projektových žádostí.

V implementačních aktivitách se s velkým ohlasem setkal cyklus workshopů podporujících čtenářskou gramotnost se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, environmentální vzdělávací program Z Bílých Karpat na Pálavu, návštěva Polybusu z Lužánek v malotřídních školách či různé soutěžní hry. Ty nahradily v době covidové některé prezenční aktivity. Ať už to byla výtvarná soutěž Obrázky z mojí obce, poznávací hra Putování s Mapíkem, environmentální hra pro MŠ Odrazy – obrazy křídel nebo fotosoutěž Rostliny a živočichové v blízkosti tvého bydliště. Akce byly slavnostně ukončeny vernisážemi prací, oceněním vítězů, workshopy pro pedagogy nebo rodiče i vydáním kalendáře pro rok 2022.

Aktuálně jsme ukončili proces aktualizace dokumentu MAP, zejména jeho Strategického rámce, který obsahuje seznam investičních záměrů vzdělávacích subjektů v regionu (MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ) a je nezbytnou podmínkou pro to, aby žadatelé získali finanční podporu pro jejich realizaci z IROP či jiných dotačních titulů. 

Připravili jsme Roční akční plány na roky 2024 a 2025, které schválil Řídící výbor. Konzultacemi s řediteli škol, pedagogy, rodiči i širokou veřejností jsme sestavili nový seznam Implementačních aktivit pro období od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025. Aktivity jsou zaměřeny na pracovníky ve vzdělávání a jejich podporu při zavádění moderních didaktických forem do výuky, na management škol a jeho podporu v oblasti řízení i na rodiče a podporu jejich spolupráce se školami. 

Na prvním místě jsou ale plánované aktivity zaměřeny na naše děti a žáky. Kromě osvědčených workshopů se spisovateli to budou i workshopy s výtvarníky, workshopy k podpoře podnikavosti a kreativity ve spolupráci se společností Prototýpci, etické dílny (HOP4KIDS), finanční gramotnost do škol, matematická metoda ABAKU, konverzace v AJ on-line s rodilým mluvčím. Zopakujeme oblíbený Polybus, nově pak workshopy Explorium a celou řadu soutěží, her a přehlídek prací dětí a žáků. A nezapomněli jsme ani na osvědčené Malé projekty spolupráce.

Projekt MAP IV jsme začali realizovat 1.12.2023, potrvá 25 měsíců a skončí 31.12.2025.

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.