Pracovní skupiny MAP II

Financování

Pracovní skupina Financování sleduje financování projektu MAP II, vyhledává vhodné zdroje k financování navrhovaných aktivit nad rámec projektu (jiné dotační zdroje, nadace apod. ve spolupráci s PS Projektová kancelář), zpracovává návrhy na financování vzešlé z ostatních pracovních skupin. Její činnost řídí přímo Řídící výbor.

 

Rovné příležitosti

Pracovní skupina Rovné příležitosti zpracovává návrhy na aktivity jednotlivých škol, na spolupráci mezi školami, s firmami a zaměstnavateli, s veřejností, s organizacemi neformálního vzdělávání, se ZUŠ. Prioritou jsou aktivity nastavující rovné příležitosti a podmínky ve vzdělávání a snižující selektivitu vzdělávacího systému v území a uvnitř škol.  Dále vytváří a zveřejňuje síť místních lídrů.

Implementační aktivity:

 • Vzdělávací systém pro pedagogy MŠ a ZŠ zaměřený na diagnosticko intervenční metody u dětí předškolního a mladšího školního věku.
 • Projekty Z malotřídky do „velké“ školy.
 • Veletrh firem na území Hustopečska.
 • Spolupráce škol s rodiči (ve spolupráci s Pracovní skupinou Projektová kancelář) – projekt Přiveďme rodiče za dětmi do škol
 • Výměna zkušeností mezi pedagogy ve vedení škol (ve spolupráci s PS Projektová kancelář)
 • Výměna zkušeností mezi učiteli a vychovateli (ve spolupráci s PS Projektová kancelář)

 

Členové PS Rovné příležitosti

1. Vedoucí PS Mgr. Dominika Pudilová pudilova@maphustopecsko.cz Odborný tým – vedoucí PS
2. Zástupce starostů Brigita Petrášová starosta@morkuvky.cz starostka Morkůvky
3. Zástupce ředitelů Mgr. Marcela Klatovská reditelna@zsuhercice.cz ředitelka ZŠ,MŠ Uherčice
4. Zástupce stř. škol RNDr. Jitka Jirásková j-jiraskova@gymhust.cz pedagog Gym. Hustopeče
5. Zástupce rodičů Navrátilová Martina medkova.martina@seznam.cz MŠ Velké Němčice
6. Pedagogický pr. Mgr. Bohdana Kezniklova bohdana.kezniklova@centrum.cz   školní družina, ZŠ Hustopeče

 

Matematická gramotnost

Pracovní skupina Matematická gramotnost podporuje matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka. Součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Navrhuje aktivity na spolupráci škol a dalších organizací či subjektů s důrazem na matematickou gramotnost. Dále vytváří a zveřejňuje síť místních lídrů.

Implementační aktivity:

 • Sdílení her a učebních pomůcek pro mateřské školy.
 • Sdílení souboru her a učebních pomůcek pro ZŠ, školní družiny, kluby a SVČ

 

Členové PS Matematická gramotnost

1. Vedoucí PS Mgr. Dominika Pudilová pudilova@maphustopecsko.cz Odborný tým – vedoucí PS
2. pedagog, podpora ICT Mgr. Blanka Helešicová mskobyli@tiscali.cz ředitelka, MŠ Kobylí
3. Zástupce škol – ZŠ Mgr. Jaroslava Tesařová tesarovajar@seznam.cz ředitelka, ZŠ Velké Němčice
4. Pedagogický pracovník Mgr. Reiterová Olga o.reiterova@seznam.cz pedagog, Gym. Hustopeče
5. PPP Mgr. Jana Pláteníková jana@platenikova.cz psycholog a PPP Hustopeče
6. Zástupce škol – MŠ Mgr. Veronika Šťavíková msklobouky.zastupkyne@seznam.cz pedagog, MŠ Klobouky

 

Čtenářská gramotnost

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost podporuje čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka. Součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Navrhuje aktivity na spolupráci škol a dalších organizací či subjektů s důrazem na čtenářskou gramotnost. Dále vytváří a zveřejňuje síť místních lídrů.

Implementační aktivity:

 • Projekt Veletrh neziskových organizací a subjektů spolupracujících s dětmi a mládeží ve volném čase (ve spolupráci s PS Regionální identita a Projektová kancelář).
 • Spolupráce škol s neformálními organizacemi a obcemi – projekt Podpora aktivit spolupráce

 

Členové PS Čtenářská gramotnost

1. Vedoucí PS Mgr. Dominika Pudilová pudilova@maphustopecsko.cz Odborný tým – vedoucí PS
2. Zástupce škol Mgr. Ivana Machačová reditelna@skolaboretice.cz ředitelka ZŠ,MŠ Bořetice
3. Zástupce knihoven Mgr. Dana Růžičková ruzickova@velke-pavlovice.cz knihovnice, Velké Pavlovice
4. Pedagogický pracovník Petra Appeltauerová petraapik@seznam.cz pedagog MŠ – ZŠ,MŠ Boleradice
5. PPP Mgr. Jana Pláteníková platenikova.jana@seznam.cz psycholog a PPP Hustopeče
6. pedagog, podpora ICT Mgr. Monika Ondroušková monond@seznam.cz ředitelka ZŠ,MŠ Šitbořice

 

Regionální identita

Pracovní skupina Regionální identita podporuje rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání s důrazem na EVVO a zavádění digitálních technologií do výuky. Podporuje rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí, má za úkol plánování programů neformálního a zájmového vzdělávání. Vytváří a zveřejňuje síť místních lídrů.

Implementační aktivity:

 • Projekt Z Bílých Karpat na Pálavu.
 • Projekt Veletrh neziskových organizací a subjektů spolupracujících s dětmi a mládeží ve volném čase (ve spolupráci s PS Čtenářská gramotnost).

 

Členové PS Regionální identita

1. Vedoucí PS Zita Dvořáková zita.platenikova@seznam.cz  Odborný tým – vedoucí PS
2. Neformální vzdělávání Brigita Petrášová starosta@morkuvky.cz starostka, regionální aktivity
3. Neformální vzdělávání Petr Fridrich fridrichpetr@centrum.cz CVČ Hustopeče
4. Pedagogický pracacovník Drienková Eva drienkova@zspavlovice.cz  pedagog, ZŠ Velké Pavlovice
5. Zástupce MAS Eva Bauerová info@modrehory.cz  MAS Hustopečesko
6. ICT pracovník Anna Hlávková anna.hlavkova@seznam.cz  pedagog, MŠ a ZŠ Brumovice
7. Neformální vzdělávání Petra Válková pasekova.petra@gmail.com asistent pedagoga, ZŠ Hustopeče

 

Projektová kancelář

Pracovní skupina Projektová kancelář realizuje aktivitu Podpora škol v plánování (2.7), kde řídí skupinu zástupců z jednotlivých škol pro strategické plánování. Výstupem bude v roce 2019 a 2021 Agregovaný popis potřeb škol v území, který bude vycházet z popisů potřeb jednotlivých škol. Podporuje využívání digitálních technologií ve výuce v mateřských školách.

Implementační aktivity:

 • Projektová kancelář – informace o dotačních příležitostech pro školy, konzultace k aktuálním dotacím určení členové skupiny (viz níže).
 • Vytvoření a pilotní ověření pozice Koordinátor kariérového poradenství ve školách – individuální poradenství školám, příprava vzdělávání KP.
 • Projekt Veletrh neziskových organizací a subjektů spolupracujících s dětmi a mládeží ve volném čase – kariérové poradenství ve školách (ve spolupráci s PS Regionální identita a Čtenářská gramotnost).
 • Spolupráce škol s rodiči (ve spolupráci s PS Rovné příležitosti) – projekt Přiveďme rodiče za dětmi do škol.
 • Výměna zkušeností mezi pedagogy ve vedení škol (ve spolupráci s PS Rovné příležitosti).
 • Výměna zkušeností mezi učiteli a vychovateli (ve spolupráci s PS Rovné příležitosti).

Členové PS PK

Michaela Hradilová – odborný garant a vedoucí PS, projektový konzultant pro školy (dotace OP VVV, MŠMT), facilitátor, aktivita 2.7, 2.8, 2.13, 2.14
hradilova@maphustopecsko.cz

Eva Bauerová – projektový manažer, organizace vzdělávání, aktivita 2.13, 2.14
bauerova@maphustopecsko.cz

Eva Bohutínská – strategické plánování škol a území, projektový konzultant pro školy (dotace IROP, Nadace), aktivita 2.7, 2.8
bohutinska@maphustopecsko.cz

Miroslava Poštolková – spolupráce v území, projektový konzultant pro školy (OPŽP, SFŽP, Přeshraniční spolupráce, Jihomoravský kraj), aktivita 2.7, 2.8
specialista@hustopecsko.net

Blanka Nešporová – odborník pro digitální kompetence a využívání ICT ve výuce MŠ, aktivita 2.13
neblanka@seznam.cz

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.