Zveme Vás na webinář s lektorkou Mgr. Jiřinou Bednářovou – speciální pedagog, metodik, školitel. Autorka metodik pro pedagogy a rodiče v oblasti SPU, pracovních listů a metodických materiálů pro děti předškolního a školního věku.

Akce se koná 20. dubna 2021 v čase od 8:30 do 16:00. 

Zájemci pište na email bauerova@maphustopecsko.cz

Pro pedagogy zapojených škol do projektu MAP II Hustopečsko je webinář zdarma. 

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).

Kurz poskytne pedagogům východiska pro posouzení aktuálních dovedností dítěte a návazné informace o možnostech rozvoje v oblasti grafomotoriky. Stěžejní důraz je kladen na stimulaci a intervenci v oblasti grafomotoriky.

Obsah kurzu:
Blok č. 1:
Vliv psychických funkcí na vývoj grafomotoriky
Vývoj kresby v předškolním věku, vývojová stadia kresby
Možné příčiny grafomotorických obtíží, skupiny dětí ohrožené problémy v grafomotorice
Diagnostika grafomotorických obtíží z hlediska formálního provedení kresby

Blok č. 2:
Rozvoj jemné motoriky
Lateralita – vývoj laterality, diagnostika laterality
Pracovní návyky při psaní a možnosti jejich navození – sezení u kreslení a psaní, volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při psaní; podpora formálního provedení kresby
Metodika kreslení a psaní levou a pravou rukou

Blok č. 3:
Uvolňovací a rozcvičovací cviky
Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků podle vývojových posloupností a aktuálních možností dítěte
Možnosti navození jednotlivých grafomotorických prvků
Příprava na písmo

Získané kompetence:
Účastník umí získávat údaje o schopnostech a dovednostech dítěte v oblasti grafomotoriky
Účastník se orientuje ve vývojových stadiích kresby, zná principy vývojových posloupností, při stimulaci dokáže stanovit posloupnost podnětů a činností od jednodušších po obtížnější v závislosti na přirozených vývojových fázích dané oblasti
Účastník umí navodit pracovní návyky dítěte při kreslení a psaní
Účastník je schopen při práci s dítětem přizpůsobit volbu materiálu a instrukce podle kompetencí, které dítě zvládá či nezvládá, volí vhodné činnosti a možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti grafomotoriky neodpovídá věku

Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je blíže seznámit pedagogy s problematikou vývoje a stimulace grafomotoriky od pedagogické diagnostiky jejího vývoje až po stimulační a reedukační programy zaměřené na rozvoj grafomotoriky.
Východiskem stimulace je seznámení s přirozeným vývojem dané oblasti a posléze řazení a třídění činností podle vývojových kritérií. Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti grafomotoriky. Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem dané oblasti na získávání školních dovedností, zejména na zvládání psaní, na případné další potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.