Ukončen konzultační proces k aktualizaci analytické  i strategické části MAP

Byly shromážděny všechny připomínky k analytické části, a to jak z pracovních skupin, tak od zapojených partnerů (škol), zřizovatelů  i veřejnosti. RT zpracuje doporučení, která následně analytička zapracuje do textu analytické části. Aktualizovaná analytická část  bude předložena ke schválení ŘV.

U strategické části MAP bylo rozhodnuto, že není potřeba po  6 měsících aktualizovat textovou část, v konzultačním procesu byla aktualizována pouze tabulková část. Někteří partneři (MŠ, ZŠ a neformální skupiny) zaslali nové investiční záměry schválené zřizovatelem. Pracovní skupina financování provede prioritizaci záměrů, doporučení PS projedná RT a analytička doplní údaje v tabulkách. Následně bude strategická část MAP předložena ke schválení ŘV.