Webinář přiblíží účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání (práce s barvami, geometrickými tvary, prostorová představivost a orientace, vnímání času a další).

Tyto představy jsou předpokladem k budoucímu zvládání učiva matematiky v ZŠ, a tím i vytváření kladného vztahu k matematice. Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností. Účastníci se seznámí se základními pojmy v dané problematice, rozšíří si kompetence a získají inspiraci pro využití v přímé pedagogické praxi.

  • Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru – pravolevá orientace- dítě získává prostorové představy, osvojuje si pojmy související s uspořádáním prostoru – např. nahoře, dole, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, mezi, hned před, hned za, první, poslední, předposlední, prostřední.
  • Vnímání času, časové posloupnosti – vnímat souvislost dějů i následnost, prostor, ve kterém se děje odehrávají včetně prostorových vztahů.
  • Rozvoj posloupnosti – řady, pochopení a práce s pojmy – první, poslední, hned druhý.
  • Pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině – tvoření a porovnávání množin s názorem.
  • Třídění – s uvědomováním si společných charakteristik předmětů se vytváří dovednost třídit
  • Názorná představa o čísle

 

Cílem webináře je zprostředkovat účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání, které jsou posléze předpokladem ke zvládání učiva matematiky v ZŠ, a tím i vytváření kladného vztahu k matematice. Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností. Dále si seminář klade za cíl seznámit účastníky se základními pojmy v dané problematice, rozšířit jejich kompetence a zároveň je naučit způsobům jejich praktického rozvoje a zvládnutí.