Rádi bychom vás informovali, že jsme pro školní rok 2021/2022 připravili speciální nabídku webinářů s Mgr. Lucií Pavlicovou – speciální pedagog, logoped, surdoped.

 

Lucie Pavlicová připravuje webináře pro rodiče dětí, jež se potýkají s problémy v oblasti řeči, a webináře pro pedagogické pracovníky MŠ.

Součástí webinářů jsou praktické tipy, rady, informace a videoukázky.

Webináře jsou na sebe navazující a určené jsou tak pro jednu skupinu účastníků.

ZÁJEMCI, PROSÍM, PIŠTE NA BAUEROVA@MAPHUSTOPECSKO.CZ

Webináře se budou konat na platformě GOOGLE MEET. Pozvánka na akci bude zaslána s předstihem.

TERMÍNY

Pro pedagogy

Datum Čas Webinář
23.9. 2021 15:00-17:00 METODIKA LOGOPEDICKÉ PÉČE V MŠ  1
7.10.  2021 15:00-17:00 METODIKA LOGOPEDICKÉ PÉČE V MŠ  2
21.10. 2021 15:00-17:00 METODIKA LOGOPEDICKÉ PÉČE V MŠ  3
4.11. 2021 15:00-17:00 METODIKA LOGOPEDICKÉ PÉČE V MŠ  4
18.11. 2021 15:00-17:00 METODIKA LOGOPEDICKÉ PÉČE V MŠ  5

 

Pro rodiče

Datum Čas Webinář
13.1. 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  1
27.1. 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  2
10.2 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  3
24.2. 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  4
10.3. 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  5
24.3. 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  6
7.4. 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  7

 

PRO PEDAGOGY: METODIKA LOGOPEDICKÉ PÉČE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Anotace jednotlivých webinářů:

 1. Webinář: DECHOVÁ CVIČENÍ (CNS, Lateralita, psychomotorika, hrubá motorika – úvod, vestibulární systém – úvod, dýchání)
  První ze série webinářů je věnován problematice rozvoje řeči. Posluchači se dozví, co vše vývoj řeči ovlivňuje, což jim pomůže v rozvoji (nejen) řečových schopností dětí. Účastníci zjistí, jaký podíl na vývoji řeči má např. pohyb (hrubá i jemná motorika), dýchání, sluchové vnímání, zrakové vnímání a jiné dílčí oblasti. Součástí webináře jsou tipy, rady a videoukázky pro efektivní rozvoj komunikačních schopností dětí – s důrazem na DECHOVÁ CVIČENÍ.
 2. Webinář: DIAGNOSTIKA VÝVOJE ŘEČI, OROMOTORIKA A FONAČNÍ CVIČENÍ (vývoj řeči, orientační logopedická diagnostika, nosní mandle, fonační cvičení, oromotorika, jazyk, obličejové svalstvo)
  Druhý webinář s logopedickou tématikou věnovaný pedagogickým pracovníkům se zabývá dalšími oblastmi, jež ovlivňují vývoj řeči již od útlého věku. Účastníci webináře získají vhled do orientační (depistážní) DIAGNOSTIKY VÝVOJE ŘEČI, díky čemuž budou moci dětem, resp. jejich rodičům, včas doporučit odbornou pomoc. Posluchači dostanou nejrůznější tipy pro rozvoj dílčích schopností a dovedností, jež úzce souvisí s rozvojem řeči. Prostřednictvím videoukázek nahlédnou blíže do problematiky vývoje řeči dětí. Praktická část je zaměřena zejména na OROMOTORIKU A FONAČNÍ CVIČENÍ.
 3. Webinář: SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ (školní zralost – výslovnost, sluchové vnímání, oblasti sluchového vnímání, fonematický sluch)
  I třetí webinář je zaměřen na skupinovou logopedickou péči. Pedagogové získají informace a tipy,  jak u dětí efektivně rozvíjet řečové dovednosti v rámci každodenních činností. Praktická část webináře bude věnována rozvoji SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ, které je s rozvojem řeči úzce spojeno.
 4. Webinář: ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ (zrakové vnímání, oblasti zrakového vnímání, vizuomotorika)
  Čtvrtý webinář se zabývá ZRAKOVÝM VNÍMÁNÍM, jeho vývojem, ale i dopadem oslabení této dílčí funkce na školní úspěšnost. V praktické části posluchači zhlédnout, jak lze propojit rozvoj zrakového vnímání spolu s rozvojem řečovými dovedností.
 5. Webinář: HRUBÁ MOTORIKA, JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA (hrubá motorika, jemná motorika, propriorecepce, vestibulární systém, spolupráce mozkových hemisfér, grafomotorika, fyziologický vývoj dětské ruky a úchopu)
  Poslední z webinářů věnovaný pedagogickým pracovníkům se zabývá HRUBOU a JEMNOU MOTORIKOU A GRAFOMOTORIKOU. Posluchači se dozví, do jaké míry úroveň grafomotorických dovedností ovlivňuje vývoj řeči. Součásti webináře je i podrobný vhled do problematiky grafomotoriky z pohledu logopeda. Účastníci se rovněž dozví, jakým způsobem efektivně rozvíjet grafomotoriku u dětí předškolního věku a získají tipy, jak propojit rozvoj hrubé motoriky a grafomotoriky s rozvojem řeči.

 

PRO RODIČE: LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Anotace jednotlivých webinářů:

 1. Webinář: Vývoj řeči v kontextu celkového psychomotorického vývoje dítěte
  První ze série webinářů je věnován problematice rozvoje řeči. Posluchači se dozví, co vše vývoj řeči ovlivňuje, což jim pomůže v rozvoji (nejen) řečových schopností jejich dětí. Účastníci zjistí, jaký podíl na vývoji řeči má např. pohyb (hrubá i jemná motorika), dýchání, sluchové vnímání, zrakové vnímání a jiné dílčí oblasti. Součástí webináře jsou tipy, rady a videoukázky pro efektivní rozvoj komunikačních schopností dítěte (propojování rozvoje řečových schopností s různými dílčími činnostmi podporujícími celkový psychomotorický vývoj dítěte).
 2. Webinář: Dechová cvičení a motorika mluvidel (posilování jazyka a oromotorického svalstva)
  Druhý webinář s logopedickou tématikou věnovaný rodičům se dále věnuje oblastem, jež ovlivňují vývoj řeči již od útlého věku. Posluchači dostanou nejrůznější tipy pro rozvoj dílčích schopností a dovedností, jež úzce souvisí s rozvojem řeči. Prostřednictvím videoukázek nahlédnou blíže do problematiky vývoje řeči jejich dětí.
 3. Webinář: LEGOhrátky a fixace hlásek N, D, T, L
  Náplní dalšího ze série webinářů věnujících se oblasti logopedie u dětí předškolního věku je seznámení posluchačů s vývojem artikulace. Zúčastnění se dozví, jak spolu výslovnost jednotlivých hlásek souvisí a které hlásky se vzájemně ovlivňují. V praktické části webináře si lektorka klade za cíl poskytnout rodičům jednoduché tipy s využitím pomůcek (hraček), jež mají běžně dostupné doma. Tento webinář bude věnován mj. fixaci a automatizaci hlásek s horním postavením jazyka (N,D,T,L) do běžné řeči s využitím LEGA. Na své si však přijdou i posluchači, kteří u svých dětí řeší obtíže s výslovností jiných hlásek. Cvičení a tipy lze aplikovat při trénování všech hlásek ČJ.
 4. Webinář: Zaměřeno na hlásky Č, Š, Ž
  I tentokrát bude webinář věnován oblastem, které jsou důležité pro rozvoj řeči dětí. Součástí webináře jsou tipy, rady a ukázky, jak je možné propojit rozvoj řeči s rozvojem dílčích oblastí psychomotorického vývoje dítěte, díky čemuž se logopedická péče stává efektivní. V tomto díle se rovněž posluchači dozví, v jakých rezortech logoped působí a jaké jsou kompetence jednotlivých pracovníků v oblasti logopedie. Praktická část je věnována rozvoji výslovnosti tupých sykavek (Č,Š,Ž) s využitím kartiček a doporučených publikací. Na své si však přijdou i posluchači, kteří u svých dětí řeší obtíže s výslovností jiných hlásek. Cvičení a tipy lze aplikovat při trénování všech hlásek ČJ.
 5. Webinář: Zaměřeno na hlásky C,S,Z
  V dalším z podpůrných webinářů věnujícím se rozvoji řeči u dětí se lektorka bude zabývat dílčími oblastmi psychomotorického vývoje. Posluchači se rovněž dozví informace o jednotlivých typech narušené komunikační schopnosti. Praktická část je tentokrát věnována rozvoji výslovnosti ostrých sykavek (C,S,Z) s využitím pexesa. Na své si však přijdou i posluchači, kteří u svých dětí řeší obtíže s výslovností jiných hlásek. Cvičení a tipy lze aplikovat při trénování všech hlásek ČJ.
 6. Webinář: Zaměřeno na hlásky R, Ř
  V dalším z podpůrných webinářů věnujícím se rozvoji řeči u dětí se lektorka bude zabývat vibrantami. V praktických ukázkách mohou posluchači shlédnout tipy pro fixaci a automatizace hlásek R a Ř. Tentokrát nám v práci pomůžou tiskátka. Činnosti, jež jsou zaměřeny na rozvoj řečových schopností a na celkový psychomotorický vývoj dítěte předškolního věku, lze aplikovat u rozvoje výslovnosti všech hlásek ČJ.
 7. Webinář: Zaměřeno na kombinaci sykavek CSZ a ČŠŽ
  Poslední z webinářů věnovaný rodičům dětí s obtížemi v oblasti komunikace, ale i těm, kteří chtějí obtížím v této oblasti u dětí předcházet, se zabývá diferenciací sykavek. Posluchači získají tipy, jak prostřednictvím her a činností naučit dítě rozlišovat sykavky (CSZ, ČŠŽ) a správně vyslovovat slova s kombinací těchto hlásek.