Dva workshopy on-line zdarma pro učitele 1. st.

 

Dyskalkulie nejen v matematice u žáků 1. st

Lektor: Ing. Alexandra KIML 

Termín: 25. 3. 2021 

Čas: 14. 00 – 17:00 hod; on-line, TEAMS 

Vzdělávací cíl:

Cílem workshopu je seznámit účastníky s příčinami problémů žáků v matematice, diskutovat o jejich konkrétních problémech a hledat cesty, jak žákům pomoci problémy překonávat. Účastnící získají dovednosti, jak provádět pedagogickou diagnostiku úrovně matematických dovedností žáků, jaké postupy volit při výuce matematiky. Cílovou skupinou jsou pedagogové 1. stupně ZŠ.

Obsah je zaměřen na rozbor těchto témat:

 • Příčiny problémů žáků v matematice.
 • Dyskalkulie a její projevy
 • Vliv dalších SPU a dalších faktorů na úspěšnost žáků v matematice
 • Reedukační cvičení, pomůcky

Pro přihlášení klikněte zde

Ve spodní části doplňte do formulářového okna číslo a heslo programu, potvrďte tlačítkem Přihlásit a dále pokračujte dle průvodce.

číslo VP: 21-44-22-PMK-OW-I.ZS-01
heslo: 83876

________________________________________________________________________________

Dyslexie, Dysortografie, Dysgrafie u žáků 1. st

Lektor: Ing. Alexandra KIML 

Termín: 30. 3. 2021 

Čas: 14. 00 – 17:00 hod; on-line, TEAMS 

Vzdělávací cíl:

Cílem workshopu je seznámit účastníky s příčinami problémů žáků při vzdělávání, které souvisí s SPU – dyslexie, dysgrafie a dysortografie, diskutovat o jejich konkrétních problémech a hledat cesty, jak žákům pomoci problémy překonávat. Účastnící získají základní informace, jak provádět pedagogickou diagnostiku čtení, psaní, a úrovně pravopisu žáků, jaké postupy volit při jejich vzdělávání vč. vhodných cvičení, didaktických pomůcek, PC programů a aplikací, které mohou využívat nejen pedagogové, ale i které mohou pedagogové doporučit rodičům pro domácí práci, Účastníci se také seznámí s literaturou, která je tomuto tématu věnována.

Obsah je zaměřen na rozbor těchto témat:

 • Příčiny problémů žáků v jazycích, naukových předmětech. SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie – vysvětlení pojmů
 • Vliv SPU a dalších faktorů na úspěšnost žáků
 • Obecné zásady reedukace

SPU-Dyslexie

 • Předčtenářské období a období počátečního čtení, projevy dyslexie u žáků a běžné obtíže při čtení
 • Reedukace jako způsob, jak žákům pomoci – obecné zásady reedukace, postupy při reedukaci dyslexie – chybovost, způsob čtení, tempo čtení
 • Rozvoj (reedukace) problémových oblastí: Vyvozování a fixace písmen – osvojování písmen; Rozlišování a fixace tvarově podobných písmen, zrakové rozlišování; Spojování hlásek a písmen do slabik; Spojování slabik do slov, čtení slov; Čtení textu; Porozumění čtenému, čtenářská gramotnost; Tempo čtení

Seznámeni s potřebnými pomůckami, prací s nimi, možnostmi jejich získání a dalšími materiály či vhodnou literaturou a pracovními listy, které je možné při práci s dětmi využít.

SPU-Dysgrafie

 • Pedagogická diagnostika, projevy dysgrafie u žáků a obtíže při psaní

Rozvoj (reedukace) problémových oblastí: Rozvíjení motorických funkcí; Grafomotorický nácvik; Osvojování a zapamatování si písmen; Písemný projev; Nácvik sezení při psaní; Nábytek a sezení při psaní

SPU – Dysortografie

 • Pedagogická diagnostika dysortografie
 • Rozvoj (reedukace) problémových oblastí: Vynechávání písmen; Vynechávání slabik, slov; Vynechávání, přidávání, nesprávné umístění diakritických znamének; Rozlišování znělých a neznělých hlásek; Rozlišování tvrdých a měkkých slabik; Rozlišování hranic slov v písmu; Rozvoj slovní zásoby; Osvojování a fixace pravopisných pravidel
 • Legislativní možnosti pro vzdělávání žáků s SPU, podpůrná opatření
 • Hodnocení žáků s SPU

Pro přihlášení klikněte zde

ve spodní části doplňte do formulářového okna číslo a heslo programu, potvrďte tlačítkem Přihlásit a dále pokračujte dle průvodce.

číslo VP: 21-44-22-PMK-OW-I.ZS-02
heslo: 84116

 

Mgr. Jana Kopřivová
Krajský koordinátor projektu SYPO

Křížová 22
603 00  Brno

GSM: +420 778 460 628

E-mail: jana.koprivova@npi.cz
www.npi.cz