Popis projektu

Místní akční plán Hustopečsko

Hustopečsko je územím, kde školky a školy mají obdobné problémy a Místní akční plán vzdělávání (MAP) jim pomáhá hledat cestu k jejich řešení. Projekt MAP I zahájil spolupráci škol, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního vzdělávání a naplánoval cestu k rozvoji zdejšího školství. Trval jen něco málo přes rok a jeho vize a strategie začne naplňovat právě zahájený projekt MAP II, který bude výrazně delší, až do června roku 2022.

Jeho aktéry jsou všechny školy v území (MŠ, ZŠ a ZuŠ), které vzdělávají děti a žáky do 15 let. Jejich společnou vizí jsou školy, které poskytují kvalitní vzdělávání v přátelské atmosféře, kde se žáci, učitelé a rodiče vzájemně respektují. Vzdělávané děti a žáci jsou v podnětném prostředí a snaží se smysluplně využívat volný čas.

Cíle vytčené v MAP I se budou realizovat prostřednictvím pracovních skupin. Skupiny jsou zaměřeny na čtenářskou a matematickou gramotnost, regionální identitu, rovné příležitosti a na oblast projektů. Každá skupina má také určeny aktivity, jež bude pro školy organizovat a které budou mít konkrétní dopad do území.

A co je myšleno tím konkrétním dopadem v území? Představte si události jako je veletrh firem, tematicky zaměřené akce pro rodiče, pro širokou veřejnost, setkávání ředitelů škol, předávání zkušeností mezi pedagogy, sdílení her a učebních pomůcek v mateřských školách a školních družinách, akce zaměřené na malotřídky, přechod dětí z MŠ na ZŠ, přehlídku zájmových organizací, vzdělávací regionálně zaměřené aktivity pro žáky. Školy jistě ocení i poradenství, týkající se vyhlašovaných projektových výzev. Úplné základní školy vzdělávání v oblasti kariérového poradenství pro žáky nejen posledních ročníků. To vše se během trvání projektu v našem území uskuteční.
V minulém projektu se velmi osvědčila nabídka seminářů, které se týkaly nejen problematiky vzdělávání. Témata byla pestrá: Obtížné hovory a jejich vedení, Zvládání stresu, Klima třídy, aj. podle poptávky především ze škol. I v těch se bude pokračovat tak, aby pokryly potřebu vzdělávání nad rámec tzv. šablon.

A nejen to. Díky realizaci MAP I již probíhají stavební práce na ZŠ Komenského v Hustopečích, ZŠ ve Velkých Pavlovicích a Němčičkách s podporou dotací z programu IROP. Věříme, že s pomocí dalších dotačních titulů se podaří zlepšit i stav a vybavenost dalších školních budov a prostorů, budov neformálního vzdělávání tak, aby splňovaly všechny požadavky na kvalitní prostředí. Vybavenost škol a školských zařízení (učeben, družin, školních klubů, kmenových tříd atd.) bude posilovat možnosti kvalitní výuky a rozvoje klíčových kompetencí všech dětí a žáků v našem regionu bez rozdílu.

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.