ONLINE WEBINÁŘE PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

S ohledem na COVID-19 vám nabízíme možnost zúčastnit se dvou online webinářů s lektorkou Mgr. Jiřinou Bednářovou určený pro učitele 1.-5. ročníků ZŠ, školní spec. pedagogy či zájemce z řad pedagogů MŠ. 

V případě zájmu zašlete následující údaje na adresu pudilova@maphustopecsko.cz:

  • jméno a příjmení
  • název školy nebo jiného zařízení
  • emailovou adresu

 

WEBINÁŘ JE ZDARMA

Posouzení vývoje čtení a psaní

Kdy: úterý 9. února od 8:30 do 16:00

Kde: https://meet.google.com/ynm-ukiw-mfv

Anotace:

Seminář se zabývá problematikou nižších školních výkonů ve čtení a v psaní, které jsou pod úrovní očekávání jak ze strany školy, tak i rodiny. Je zaměřen na podporu žáků, kteří si tyto dovednosti osvojují pozvolněji. Pomoc dítěti vychází z posouzení vývoje čtení a psaní, z pedagogické diagnostiky, na kterou navazuje cílená intervence.

Témata semináře:

·        Je za každým nezdarem ve čtení a psaní porucha učení? Je každý pomalý čtenář dyslektik? Co všechno může být příčinou pomalejšího osvojování čtenářských dovedností? Základní východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní.

·        Posouzení úrovně čtenářských dovedností(čtenářské techniky, přesnosti čtení, automatizace dekódování, vnímání obsahu čteného, informační zisk)

·        Posouzení úrovně písemného projevu (grafické provedení, obsah psaného z hlediska chybovosti – specifická a gramatická chybovost)

·        Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje fonologického uvědomování (analýzy, syntézy, diferenciace, fonologické manipulace).

·        Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje zrakového vnímání (především zrakové diferenciace rozlišení detailů, polohy prvků).

·        Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí

Součástí kurzu jsou materiály a náměty aktivit pro sledování a podporu vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti čtení a psaní, fonologického uvědomování, zrakového vnímání.

 

Když se v matematice nedaří

Kdy: středa 10. března od 8:30 do 16:00

Kde: https://meet.google.com/kcn-zhft-cbe

Anotace:

Seminář se zabývá problematikou nižších školních výkonů v oblasti matematiky, které jsou pod úrovní očekávání jak ze strany školy, tak i rodiny. Je zaměřen na podporu žáků, kteří si matematické dovednosti osvojují pozvolněji. Pomoc dítěti vychází z posouzení vývoje matematických schopností a dovedností, z pedagogické diagnostiky, na kterou navazuje cílená intervence.

Témata semináře:

·        Co vše může být za nezdarem v matematice? Je za každým nezdarem dyskalkulie či snížené kognitivní schopnosti? Co všechno může být příčinou potíží v osvojování matematických dovedností? Základní východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti matematiky.

·        Vliv specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) na výkony v matematice

·        Vývoj matematických schopností v ontogenezi dítěte, rozvoj percepčních faktorů, prostorové orientace, paměťové faktory, předčíselné pojmy

·        Rozvoj schopností a dovedností v oblasti numerace

·        Rozvoj schopností a dovedností v oblasti základních číselných operací

·        Aplikace číselných operací

·        Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí

Součástí kurzu jsou náměty aktivit pro sledování a podporu vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti matematických schopností a dovedností.

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.