Naše mateřská škola usiluje o usnadnění přechodu dětí do základní školy. Z toho důvodu jsme se zapojili do implementačního projektu spolupráce škol pod názvem „Z malé do velké školy.“ V lednu až únoru jsme zorganizovali kroužek „Předkoláček.“  Děti, ve spolupráci s rodiči, hravou formou rozvíjely schopnosti, a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy základní školy. K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat je zapotřebí souhry celé řady funkcí:

Jemná motorika a grafomotorika – obratnost ruky, uvolňování ruky, kreslení, obkreslování

Řeč, myšlení – správná výslovnost, chápání pojmů, vyprávění

Sluchové vnímání – rozlišování podobných zvuků, slov, paměť, analýza  a syntéza, hledání hlásek ve slovech, rozklad slov na hlásky

Zrakové vnímání – zrakové rozlišování, zapamatování správných tvarů písmen, rozlišování podobných písmen

Prostorová pravolevá orientace, orientace v čase – velmi důležitá pro správné osvojení písmen, ale i orientace v textu

Početní představy – oblast matematiky, zvláště chápat pojmy více – méně – stejně, první – poslední, větší – menší, geometrické tvary

Tyto funkce se vzájemně prolínají a ovlivňují. V kroužku „Předškoláček“ jsme se věnovali činnostem, které tyto funkce rozvíjely.

Do programu se zapojilo 39 dětí s rodiči, 4 učitelky a školní psycholožka.